Warsztaty gościnne

ENGLISH VERSION BELOW

Zapraszamy na warsztaty Ashtanga Joga i Joga Sutry z Gregorem Maehle 03-04 czerwca 2023!

Gregor Maehle rozpoczął swoją praktykę jogi czterdzieści pięć lat temu. W połowie lat 80. rozpoczął coroczne podróże do Indii, gdzie studiował z wieloma mistrzami jogi i tantry, a także z indyjskimi sadhu i ascetami.
Spędził czternaście miesięcy w Mysore, a w 1997 roku został upoważniony przez K. Pattabhi Joisa do nauczania Asztanga Jogi. Od tego czasu zgłębiał zarówno tajniki anatomiczne jogi jak i jej filozofię.
Przez osiem miesięcy studiował filozofię jogi pod okiem B.N.S. Iyengara, bezpośredniego ucznia T. Krishnamacharyi, a także sanskryt pod przewodnictwem prof. Narayanachara i dr Chandrasekhara.

Gregor jest autorem cieszącej się uznaniem serii podręczników, w skład której wchodzą takie pozycje jak Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy, Ashtanga Yoga: The Intermediate Series, Pranayama: The Breath of Yoga, Yoga Meditation: Through Mantra, Chakras and Kundalini to Spiritual Freedom, Samadhi The Great Freedom, które sprzedały się w ponad 100 000 egzemplarzach na całym świecie i zostały przetłumaczone na osiem języków obcych. Gregor aktualnie pracuje nad kolejnymi książkami, Tantric
Meditation and Bhakti: Yoga of Love,

Na blogu Gregora (chintamaniyoga.com/blog/) znajduje się ponad 200 artykułów, filmów i podcastów, które stworzył wraz z żoną Moniką, a które dotyczą wszystkich aspektów jogi.
Gregor korzystając ze swojej wiedzy anatomicznej interpretuje tradycyjną vinyasa jogę, integrując ją z praktyką wyższych szczebli jogi w duchu Patańdżalego i T. Krishnamacharya.

Jego poczucie humoru, osobiste doświadczenia oraz rozległa i głęboka wiedza na temat pism, filozofii indyjskich i technik jogicznych sprawiają, że nauka jogi staje się możliwa do zastosowania i łatwo dostępna dla każdego.
Plan warsztatów:
Sobota 03 czerwca
8:00 – 10:00 Mysore
16:00 – 18:00 Analiza techniki Pierwszej Serii
18:30 – 20:30 Jogasutry

Niedziela 04 czerwca
8:00 – 10:00 Mysore
16:30 – 18:30 Medytacja tantryczna

W części technicznej warsztatów Gregor przeanalizuje szczegóły anatomiczne większości pozycji z Pierwszej Serii Ashtanga Jogi (Yoga Chikitsa). Skupi się na rozłożeniu różnych faz wchodzenia i wychodzenia z pozycji na ich elementy składowe.
Bezpieczne wykonywanie pozycji przy jednoczesnym zrozumieniu, które ruchy wprowadzą nas w głąb asan, zapobiegnie niepotrzebnemu wydatkowaniu energii.
Poprzez precyzję, metoda Ashtangi sprawia, że uwarunkowania i emocje przechowywane w ciele są uwalniane, przygotowując nas do wyższych stopni jogi: pranajamy i medytacji.
Zajęcia w stylu Mysore umożliwią zintegrowanie informacji zdobytych na zajęciach, a także pozwolą Gregorowi na indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika warsztatów.

Joga Sutra i intonowanie mantr
„Joga Sutry wkroczyły do mojego życia 39 lat temu i od tego czasu są stałym towarzyszem. Upłynęło wiele czasu zanim zrozumiałem ich wagę, jednak zaowocowało to rozmyciem wątpliwości na temat praktyki jogi. Zrozumienie Sutry dało mi całkowitą pewność, że będę sumiennie stosować moje praktyki i że w odpowiednim czasie osiągnę sukces. Sutra zmieniła dla mnie jogę z systemu opartego na wierze i nadziei w naukę o przewidywalnych i powtarzalnych rezultatach. Właśnie to zaufanie i pewność chciałabym przekazać moim uczniom. Warsztat będzie miał charakter interaktywny, z dużą ilością czasu na zadawanie pytań.”
Można powiedzieć, że Joga Sutry są instrukcją obsługi jogi. Tylko wtedy, gdy zrozumiemy dlaczego i jak, będziemy mogli praktykować z pewnością siebie i bez wątpliwości. Na tych zajęciach będziemy intonować wybrane strofy w sanskrycie, a także szczegółowo je analizować w oparciu o ponad 4 dekady studiów Gregora.

Medytacja tantryczna
Gregor uczy dwóch systemów medytacji, medytacji jogicznej i tantrycznej. Podobnie jak nasze praktyki asan i pranajamy, tak i jogiczna medytacja czakr i kundalini jest bardzo ustrukturyzowana. Podczas gdy jogiczna medytacja jest bardzo transformującą i potężną techniką, niektórzy uczniowie zmagają się z jej rygorem i wymaganiami dotyczącymi koncentracji i wizualizacji. Jeśli doświadczamy w naszym życiu i umyśle dużej presji, proste, ale skuteczne techniki medytacji tantrycznej mogą być przydatne.
Ten warsztat oparty jest na technikach medytacyjnych pochodzących ze starożytnego tekstu zwanego Vijnana Bhairava Tantra. Tekst ten dotarł do nas poprzez Kaszmirski Sziwaizm i zawiera 112 dharan, czyli to, co dzisiaj nazwalibyśmy technikami medytacyjnymi. Wiele z popularnych dziś technik medytacyjnych zostało wprowadzonych już w Vijnana Bhairava.
Większość z tych tantrycznych medytacji jest znacznie prostsza niż medytacja jogiczna i wymaga mniejszego wysiłku. Istnieje również wiele różnych technik do wyboru. Mamy tu do czynienia z wyrafinowanym podejściem, które oferuje dużą różnorodność w przypadku, gdy dana technika nie działa na ucznia. To sprawia, że system ten można bardzo łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Koszt przy rezerwacji do 28 lutego 2023: 1250zł
Koszt przy rezerwacji po 28 lutego 2023: 1500zł

Zaliczka w wysokości 600zł zł płatna przy rezerwacji na konto:
28 1050 1520 1000 0092 4899 2712 z dopiskiem „Warsztaty: Gregor Maehle + adres email” lub bezpośrednio w Yoga Academy (płatność kartą lub gotówką).
Pozostała część kwoty płatna do 30 maja 2023 na to samo konto.<

JOIN US FOR THE WEEKENDWORKSHOP WITH GREGIR MAELE „ASHTANGA YOGA, YOGA SUTRA AND TANTRIC MEDITATION” 03-04 JUNE 2023!

Gregor Maehle began his yogic practices forty-five years ago. In the mid- 1980s he commenced annual travels to India, where he studied with various yogic and tantric masters, traditional Indian sadhus and ascetics. He spent fourteen months in Mysore, and in 1997 was authorised to teach Ashtanga Yoga by K. Pattabhi Jois. Since then he has branched out into researching the anatomical alignment of postures and the higher limbs of yoga.
In India Gregor also received eight months of mostly one-on-one
instruction in scripture and the higher limbs of Yoga through B.N.S. Iyengar, a student of T. Krishnamacharya, and he studied Sanskrit under Professor Narayanachar and Dr Chandrasekhar. Gregor’s internationally acclaimed textbook series consisting of Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy, Ashtanga Yoga: The Intermediate Series, Pranayama: The Breath of Yoga, Yoga Meditation: Through Mantra, Chakras and Kundalini to Spiritual Freedom, Samadhi The Great Freedom, How to Find Your Life’s Divine Purpose, Chakras, Drugs; Evolution and Mudras: Seals of Yoga – have sold more than 100,000 copies worldwide and have been translated into eight foreign languages. Additional volumes currently prepared are Tantric Meditation and Bhakti: Yoga of Love. He has been invited to many countries to teach and has contributed to and been interviewed by numerous yoga magazines. On Gregor’s blog page chintamaniyoga.com/blog/ you will find over 200 articles, videos and podcasts on all aspects of yoga, which Gregor has authored together with his wife Monica.
Today Gregor teaches an anatomically sophisticated interpretation of
traditional vinyasa yoga, integrated into the practice of the higher limbs in the spirit of Patanjali and T. Krishnamacharya. His zany sense of humour, his manifold personal experiences, and his vast and deep knowledge of scripture, Indian philosophies and yogic techniques combine to make his teachings applicable, relevant and easily accessible to all his students.
 
Saturday
8:00AM-10:00AM Mysore class 2hrs
4:00PM-6:00PM A Technical Analysis of the Primary Series 2hrs
6:30PM-8:30PM Sutra class 2hrs
Sunday
8:00AM-10:00AM Mysore class 2hrs
6:30PM-8:30PM Tantric Meditation
 
 
Guided and Mysore-style asana classes
Here Gregor will analyse the many intricate anatomical details of the majority of the postures of the Primary Series, while maintaining as much pace as possible. The focus will be on breaking down the various phases of entering and exiting the postures into their constituents. Performing postures safely while understanding which anatomical actions will get us deep into the asanas will prevent unnecessary energy expenditure. Through inducing precision this format also achieves that conditioning and emotions lodged in bodily tissue are released, preparing us for the higher limbs of pranayama and meditation.
The Mysore-style format will give students the opportunity to integrate the information learning in the Led class and also for Gregor to give individual attention to student’s needs.
Yoga Sutra, and Sanskrit chanting
„The Yoga Sutra entered my life 39 years ago and since then it’s been a constant companion. It took me a long time to completely understand it but once this had happened it ended all confusion I had about yoga. Understanding the Sutra gave me complete confidence in how to apply my practices diligently and that I would succeed in due time. The Sutra changed yoga for me from a faith and hope-based system to a science with predictable and repeatable outcomes. It is exactly this confidence and certainty that I would like to pass on to my students. The workshop will be interactive, with ample time for participants to ask questions.”
The Yoga Sutra is the operating manual of yoga. It is only when we understand the why’s and how’s of yoga that we will practice with confidence and beyond doubt. In this class we will chant selected stanzas in Sanskrit and a detailed commentary based on Gregor’s four decades of practice and study will be given. The commentary will retain the depth of the ancient treatises but will be fun, relatable and applicable to modern urban life.
Tantric Meditation
Gregor teaches two meditation systems side-by-side, yogic and tantric meditation. Similar to our asana and pranayama practices so also yogic chakra-Kundalini meditation is very structured. While yogic meditation is a very transformational and powerful technique, some students struggle with its rigor and demands for concentration and visualization. If we experience a lot of pressure in our lives and minds the simple but effective tantric meditation techniques can be useful.
This workshop is based on meditation techniques from an ancient text called the Vijnana Bhairava Tantra. This text came down through Kashmir Shaivism and contains 112 dharanas, what we today would call meditation techniques. Many of today’s popular meditation techniques were already introduced in the Vijnana Bhairava.
Most of these tantric meditations are much simpler than yogic meditation and require less effort. There are also many different techniques to choose from. Here is a sophisticated approach that offers a great variety in case a particular technique doesn’t work for a student. This makes this system very adaptable to individual needs and preferences.
During demanding and stressful times, emphasis on these meditations can create more headspace and nurturing. During other times when more certainty and inspiration is available, this can then be invested into the transformational power of yogic meditation. Hence the two systems work excellently side by side and can easily be integrated with each other.
 
Earla Bird Price until 28 February 2023: 1250zł
Regular Price after 28 February 2023: 1500zł
Deposit payed as a reservation: 600zł
Account details:
IBAN: PL 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
BIC SWIFT: INGBPLPW
Title: „workshop: Gregor Maehle + email”

The remaining amount payable by May 30, 2023 to the same account.
NUMBER OF PLACES LIMITED!
Please note: the down payment is a guarantee for booking a place and as such is non-refundable.